نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان | درباره ما

وبگاه نیازنما برای تامین احتیاجات مجموعه توانیابان مشهد

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان | لیست محصولات

اهداف: - کمک به رشداستعدادهای حرکتی -ایجاد خلاقیت هنری در کار آموزان نتایج: - تولیدآثار هنری خلاقانه -زمینه سازی برای اشتغال از راه تولید آثار معرق -افزایش عزت نفس و خود اتکایی زمان اجرا: 1402 مدت اجرا: 12 ماه برآورد هزینه: 298,400,000 ریال میزان منابع موجود: 0 ریال کسری منابع: 298,400,000 ریال شما می توانید در قالب بسته های یک میلیون ریالی در این امر خیر سهیم باشید.